Ornitologická akce na rybnících Hejtman a Koberný v Plané nad Lužnicí, okres Tábor – Stručné vyhodnocení ročníku 2022

03.02.2023


Ornitologická odchytová akce se uskutečnila ve dnech 23. 7.-31. 7. 2022 na rybnících Koberný a Hejtman u Plané nad Lužnicí, okr. Tábor.

Terénní praxe byla zaměřena na odchyt a kroužkování ptáků a proběhla za účasti dětí a dalších příznivců ornitologie.

Organizace odchytu

Umístění odchytových stanovišť

Převážná většina sítí byla natahována do rákosových porostů rybníků, s navazujícími porosty zblochanu vodního, vysokých ostřic a vrby jívy.

Na rybníku Koberný bylo celkem 7 odchytových stanovišť. Stanoviště číslo 3 a 6 (celkem 22 m sítí) jsou umístěna výlučně do křovinných porostů. Ostatní stanoviště číslo 1, 2, 4, 5 a 13 (celkem 94 m sítí) jsou v rákosinách, kde okrajové části sítí zasahují do litorálních křovin. S ohledem na stav vody v rákosinách se k obsluze stanovišť využívají dřevěné lávky.

Na Boreckém potoce je zřízeno jedno odchytové stanoviště (6 m) přímo na toku, ke kterému se přiřazuje další síť (8 m) v porostu trnky obecné na levém břehu. Na odtokové stoce od stavidla rybníka Koberný do Boreckého potoka se pravidelně instaluje síť 4 m v blízkosti dubu letního.

Na rybníku Hejtman jsou 4 stanoviště (čísla: 8, 9, 10, 11) v celistvém terestrickém porostu rákosu obecného (74 m), na stanovišti číslo 10 je ještě jedna krajní síť v porostu vrby jívy (8 m) na hranici rákosiny a lesa. V porostu vrby jívy na jihozápadního břehu Hejtmanu instaluje 12 m dlouhá síť jako stanoviště číslo 14.

V lese Malá Hůrka bylo odchytové stanoviště s dvěma sítěmi o délce 8 m. Tyto sítě jsou instalovány v podrostu nižších smrků ztepilých ve smíšeném lese, tvořeném borovicí lesní, smrkem ztepilým a dubem.

Na 15 stanovištích bylo nastraženo celkem 244 m sítí.


Průběh a podrobnosti odchytu

Jednotlivá odchytová stanoviště byla budována v podvečer 22. 7. 2022 s tím, že do akční polohy se sítě roztahovaly 23. 7. 2022 ráno v 6,00 hod.

Kontroly sítí byly prováděny pravidelně v cca 90 min. intervalech dle počasí (častěji za vyšších teplot v poledním období). První kontrola začíná v 6,00 hod ráno, poslední kontrola je ve 22,00 hod. večer. Odchytový režim byl upravován podle charakteru počasí a např. v období vysokých teplot, v poledních hodinách, byly exponované sítě na některých stanovištích staženy.

Z důvodu vysokých teplot, slunečního žáru (i přes 30 °C) byly ve dnech. 23. 7., 24. 7., 25. 7., 27. 7 ., 28. 7. a 29. 7. 2022 sítě staženy zpravidla na stanovištích číslo: 1, 13, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 10 (část) a to obvykle po 11. hod. s tím, že se opětovně roztahovaly po 18-19. hod. Dne 30. 7. 2022 v ranních hodinách odchyt přerušil déšť do 9. 30 hod.

Poslední odchytový den (31. 7. 2022) končil kontrolou v 10,00 hod, poté se jednotlivých odchytová stanoviště rušila.

Vedle standardních nárazových sítí byly k odchytu používány i odchytové vrše (vlčky) (5 ks), které byly instalovány na ryb. Koberný do porostu rákosu obecného a zblochanu vodního mezi stanovištěm číslo 13 a stanovištěm číslo 2. Na ryb. Hejtman nebyly vrše v roce 2022 instalovány.

Do odchytových vrší se v dané sezóně nepodařilo žádného chřástala odchytit, lapil se zde pouze jeden rákosník obecný. 


Počty chycených ptáků v jednotlivých dnech:

23. 7.     134 ex.          28. 7.     79 ex.

24. 7.     85 ex.          29. 7.       84 ex.

25. 7.     78 ex.          30. 7.       33 ex.

26. 7.     76 ex.          31. 7.        20 ex.

27. 7.     55 ex.       Suma        644 ex.


Přehled odchycených ptáků v roce 2022:

Brhlík lesní                   6 ex.

Budníček menší        50 ex.

Budníček větší             8 ex.

Cvrčilka slavíková        3 ex.

Cvrčilka zelená            2 ex.

Červenka obecná      24 ex.

Drozd zpěvný               6 ex.

Konipas horský             3 ex.

Kos černý                      4 ex.

Kvíčala obecná             2 ex.

Ledňáček říční            45 ex.

Lejsek bělokrký             1 ex.

Moudivláček lužní         3 ex.

Pěnice černohlavá       12 ex.

Pěnice hnědokřídlá        1 ex.

Pěnice pokřovní             2 ex.

Pěnice slavíková             5 ex.

Pěnkava obecná             4 ex.

Pěvuška modrá                2 ex.

Rákosník obecný          186 ex.

Rákosník proužkovaný   62 ex.

Rákosník velký                  8 ex.

Rákosník zpěvný               8 ex.

Slavík modráček                7 ex.

Strnad obecný                    1 ex.

Strnad rákosní                    8 ex.

Střízlík obecný                    3 ex.

Sýkora babka                     2 ex.

Sýkora koňadra                25 ex.

Sýkora modřinka              26 ex.

Sýkora parukářka               3 ex.

Šoupálek dlouhoprstý        3 ex.

Šoupálek krátkoprstý          1 ex.

Ťuhýk obecný                      1 ex.

Vlaštovka obecná            118 ex.

Žluna zelená                        1 ex.

Celkem 36 druhů 644 ex.


Opětovně chycení ptáci, kteří byli původně okroužkováni na lokalitách ryb. Koberný, ryb. Hejtman v předchozím období

Značka              druh                              dat. krouž.          dat. nálezu

S837307           Rákosník obecný          22. 7. 2017          23. 7. 2022

SC 16462          Rákosník obecný          25. 7. 2020         23. 7. 2022

SC 16893          Rákosník obecný          26. 7. 2021          23. 7. 2022

N787017           Sýkora koňadra             27. 7. 2021           23. 7. 2022

SC 16801          Rákosník obecný           24. 7. 2021          23. 7. 2022

SC 84803        Rákosník obecný           24. 7. 2021          23. 7. 2022

SC 16553         Rákosník obecný           26. 7. 2020         24. 7. 2022

JE 6633           Budníček menší             29. 7. 2017           24. 7. 2022

J 21236           Budníček menší              26. 9. 2021          24. 7. 2022

TY 63709       Sýkora modřinka             10. 1. 2021            24. 7. 2022

JJ 6047          Budníček menší               02. 8. 2020        24. 7. 2022

TL 22492       Sýkora modřinka              30. 7. 2021          25. 7. 2022

SC 16802       Rákosník zpěvný              24. 7. 2021          25. 7. 2022

SC 16868       Rákosník zpěvný              25. 7. 2021          25. 7. 2022

SC 84652      Rákosník obecný              30. 7. 2021          25. 7. 2022

S 837259       Rákosník obecný              30. 7. 2016          26. 7. 2022

SC 16676       Rákosník obecný               31. 7. 2020         26. 7. 2022

SC 16340       Rákosník obecný              25. 7. 2020         26. 7. 2022

TV 26601       Sýkora modřinka              25. 7. 2020         26. 7. 2022

SC16893        Rákosník obecný              26. 7. 2021          26. 7. 2022

TL 22418        Rákosník obecný              24. 7. 2021          27. 7. 2022

TV 26372       Pěvuška modrá                29. 7. 2019          27. 7. 2022


V průběhu ornitologické akce bylo odchyceno celkem 22 ptáků, kteří na lokalitě již byli označeni v předchozích letech. Převládali ptáci okroužkovaní v roce předchozím (12 ex.), dále z roku 2020 to bylo 6 ptáků, z roku 2019 jeden pták, pak dva ptáci z roku 2017 a nejstarší byl odchyt rákosníka obecného okroužkovaného z roku 2016.

V průběhu ornitologické akce nebyl kontrolován žádný pták s kroužkem jiného kroužkovatele z území České republiky.

Dne 26. 7. 2022 byl kontrolován rákosník proužkovaný, který měl kroužek BIRD LIFE MALTA VALLETA 358422.


MALTA LA VALETTA 358422 rákosník proužkovaný

Kr. 09. 04. 2021 Simar Nature Reserve, MALTA 35. 56 N 14. 22 E

k 26. 07. 2022 Planá nad Lužnicí, ryb. Hejtman. TA 49°21'N, 14°43'E 1489 km

Zhodnocení roku 2022:

V rámci ornitologické akce odchytu ptáků na ryb. Koberný a Hejtman v Plané nad Lužnicí v roce 2022 se podařilo chytit a nově okroužkovat 644 ptáků 36 druhů. Počet okroužkovaných jedinců se zvýšil zejména díky úspěšnému odchytu vlaštovek obecných. Jedná se o příznivější výsledek než v předchozích letech, (r. 2020 chyceno 555 ex., r. 2021 chyceno 460 ex.), byl podobným roku 2019, kdy bylo chyceno 665 ex. avšak stále se projevuje trend poklesu počtu volně žijících ptáků, neboť se nedosáhl se ani pomyslný dlouhodobý průměr za dosavadní odchytové sezóny (790 ptáků).

Zajímavé výsledky byly zjištěny u ledňáčků říčních, kde asi dochází k početnímu vzestupu: v letech 2018, 2019 po 4 ex, ale v roce 2020 to bylo 32 ex., v roce 2021 "jen" 25 ledňáčků říčních (dlouhodobý průměr 8 ex. v sezóně) A v roce 2022 byl dosažen rekordní počet odchycených ledňáčků říčních 45 ex. Na druhé straně třeba u strnadů dochází k postupnému snižování počtů odchycených ptáků - viz jen 1 ex. strnada obecného, 7 ex. strnadů rákosních.

Poznámky:

Hladiny v ryb. Koberný i Hejtman se v červenci 2022 udržovaly v normálu. Přístupy k některým stanovištím na ryb. Koberný nebyly pod vodou. V potoce průtok vody blízký Q 355.

Na louce u ryb. Hejtman proti stanovišti č. 8 byl opětovně zjištěn česnek hranatý (plocha cca 2-3 ary) a další jednotlivé rostliny vtroušeny do louky.

Na ostrově Markéta zjištěn hvozdík pyšný na 3 místech - cca celkem 120 rostlin.

Ve vtokové části Boreckého potoka do ryb. Hejtman nalezeny duby se stopami, že by se dal předpokládat výskyt páchníka hnědého (specif. trouch), nalezen i jeden exemplář tohoto brouka.

Ze zajímavějších ptačích druhů pozorovány: luňáci červení, orel mořský, včelojed lesní, kvakoš noční.

Ohlédnutí:

Na závěr lze konstatovat, že letní ornitologický tábor v roce 2022 byl již 30. v pořadí odchytů pořádaných na ryb. Hejtman a ryb. Koberný v Plané n/L. Odchyt na uvedených lokalitách měl pochopitelně svůj vývoj ať už se to týkalo počtu odchytových dnů, délky sítí a jejich uspořádání na stanovištích. K stabilizaci odchytových podmínek došlo v roce 1997, kdy se ustálil 9-ti denní odchyt do 244 m sítí na 15 odchytových stanovištích.

V roce 2009 byla cca v polovině rybníka Koberný v rámci realizace dálnice D3 zahájena stavba mostu přes tento rybník. Vytýčení prostoru staveniště si vyžádalo úpravu v řešení odchytového stanoviště číslo 3 a posun odchytového stanoviště číslo 4 o cca 20 m směrem k hrázi. Lze konstatovat, že ovlivnění poměrů na lokalitě vlastní stavbou a jejím provozem bylo a je pouze lokální, týká se jen vlastního místa stavby.

Autoři: Stanislav Vyhnal & Josef Jahelka