2020 - labuť velká

Výsledky kampaně Pták roku JOKu 2020 - labuť velká

V roce 2020 proběhl první ročník kampaně Pták roku JOKu. Prvním takto "oceněným" druhem se stala labuť velká (Cygnus olor). V rámci kampaně probíhalo sčítání na rybnících a dalších vodních plochách na území celého Jihočeského kraje, do kterého se zapojila řada členů JOK i dalších zájemců. Sčítání probíhalo ve čtyřech termínech, přičemž v prvním z nich v polovině ledna bylo sčítání součástí dlouhodobého zimního sčítání vodních ptáků. Druhý termín (druhá polovina dubna) a třetí termín (polovina června) byly zaměřeny na zjišťování přítomnosti hnízdících ptáků a čtvrtý termín v polovině srpna pak na sčítání pelichajících ptáků, popř. na ověřování hnízdění později hnízdících párů. Účastníci se ke sčítání jednotlivých lokalit přihlašovali pomocí on-line formuláře, nebo elektronickou poštou. Vzhledem k tomu, že labutě zpravidla neobsazují vodní plochy menší rozlohy, byly k mapování vybrány rybníky a nádrže větší než 0,5 ha, kterých je na území kraje okolo 4 tisíc, mapovatelé si však mohli přihlásit i plochy menší.

Při lednovém sčítání v rámci mezinárodního sčítání vodních ptáků bylo kontrolováno 104 lokalit a zjištěno celkem 381 labutí (výsledky ze zimního sčítání). Nad rámec toho bylo kontrolováno v rámci kampaně pták roku JOKu dalších cca 80 menších lokalit (např. návesní rybníčky, v naprosté většině zamrzlé, a tedy málo perspektivní), kde bylo zjištěno jen dalších 6 labutí). Ve srovnání s dubnovým termínem i zimními sčítáními v minulosti (např. v 80.-90. letech zimovalo v jižních Čechách mezi 560-780 jedinci) jsou zjištěné počty nízké. Řada "tradičních" lokalit byla v lednu 2020 labutěmi neobsazena a ptáci byli naopak často pozorováni na polích s řepkou, někdy i poměrně daleko od nezamrzlých vod. Tento trend se zdá být v posledních letech stále častější a může vést k tomu, že část jedinců uniká pozornosti, nicméně celkový rozdíl ani tento fakt nevysvětluje a je nutné jej hledat jinde.

Během hnízdění, tedy v 2. a 3. termínu bylo celkem kontrolováno 1230 lokalit (z toho 752 v oba termíny, ostatní pouze v jednom z nich). Labutě byly přítomny na 359 lokalitách (tab. 1 a 2). Hnízdění bylo zaznamenáno na 150 lokalitách, přičemž šlo o 152 párů. Ve 4. termínu byl ale navíc zjištěn na 9 lokalitách nekontrolovaných v 2. a 3. termínu výskyt dalších 10 párů s mláďaty. Celkem tedy bylo zaznamenáno 368 obsazených lokalit a na 159 z nich bylo zjištěno hnízdění 162 párů. Nelze samozřejmě vyloučit, že některé páry převedly mláďata na jinou lokalitu a byly tedy zaznamenány 2×, stejně tak ale nelze vyloučit, že některé páry hnízdily na nekontrolovaných lokalitách, nebo byly přehlédnuty. Předpokládáme, že počet takových případů je minimální a v celkovém počtu kontrolovaných lokalit výsledky výrazně neovlivní. Část párů také mohla zahnízdit až později, neboť z počátku sezóny byla značná řada lokalit na nízké vodě. Z 1003 lokalit kontrolovaných ve 3. termínu vodilo na 95 lokalitách mláďata (celkem 434 mláďat) 96 párů a na dalších 10 lokalitách ještě seděly labutě na hnízdě (podrobněji viz tab. 3). Na základě těchto zjištění, lze odhadnout, že zahnízdit se v roce 2020 v jižních Čechách pokusilo okolo 160-170 párů, přičemž okolo 100 párů vyvedlo mláďata. Tento údaj odpovídá, nebo je mírně vyšší, než jsou odhady počtu hnízdících párů uvedené v publikaci Ptáci jižních Čech. Zajímavostí je nejvýše položené hnízdiště, kde ptáci vyvedli mláďata. To bylo zjištěno v obci Zbytiny (okr. Prachatice) v 785 m n. m. na rybníčku u čistírny odpadních vod. Jde o nejvýše doložené hnízdění z jižních Čech a zřejmě i České republice. Podle dostupných údajů zde labutě hnízdí již od roku 2017 a v loňském roce vyvedly nejméně 4 mláďata.

Tab. 1: Souhrnné výsledky mapování labutě velké v jednotlivých okresech jižních Čechách v druhém (druhá polovina dubna) a třetím (polovina června) termínu.

Tab. 2: Výsledky mapování labutě velké v jednotlivých okresech jižních Čechách v druhém termínu, tj. v druhé polovině dubna (obsazování hnízdišť).

Tab. 3: Výsledky mapování labutě velké v jednotlivých okresech jižních Čechách ve třetím termínu, tj. okolo poloviny června (hnízdění a vyvádění mláďat).

Ve 4. termínu bylo kontrolováno 666 lokalit. Celkem 1284 labutí bylo nalezeno na 122 lokalitách, přičemž nejvyšší seskupení o počtu 335 jedinců bylo pozorováno na rybníce Nový Vdovec u Stříbřece (okr. JH). V této oblasti se velká uskupení nehnízdících labutí zdržovala po celou sezónu - například na Starém Hospodáři bylo už ve 3. termínu zjištěno 141 labutí.

Detailněji budou výsledky zpracovány v rámci odborné publikace, která bude rozeslána členům JOK (předpokládáme nabídnutí rukopisu do Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích).

Všem dobrovolným mapovatelům z řad členů JOK a dalších zájemců jsme vděčni za jejich pomoc při mapování labutě velké v roce 2020. Na případné dotazy rádi odpovíme na e-mailu: ptakjoku@gmail.com.