Projekty a pracovní skupiny


Pracovní skupina pro Šumavu

Skupina sdružuje členy JOK a další zájemce, kteří se podílejí na terénních aktivitách na území Šumavy a v Pošumaví, s cílem vzájemné koordinace aktivit a popř. výpomoci v terénu. Součástí činnosti bude i prezentace získaných údajů, propagace ornitologie, NP a CHKO Šumava, JOK a dalších zapojených institucí, upozorňování na aktuální problémy ochrany ptáků na Šumavě atd.


Mapování ptáků Českých Budějovic

V letech 2010 - 2018 probíhalo mapování hnízdního rozšíření ptáků v Českých Budějovicích. Cílem bylo získání údajů o rozšíření a početnosti jednotlivých druhů a jejich porovnání s výsledky z mapováním uskutečněného v letech 1985-1992 pod vedením P. Bürgera.Mapování probíhalo na území katastru Českých Budějovic ve čtvercích o velikosti 770 x 630 m, a to dle standardní metodiky mapování hnízdního rozšíření.Průběžné výsledky byly použity například v publikacích Ptáci jižních Čech (Kloubec et al. 2015) a Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR (Šťastný et al. 2021). Zamýšleno je vydání samostatného atlasu Českých Budějovic.


Skupina pro límcování a výzkum husy velké

V Jižních Čechách proběhlo první límcování hus velkých v roce 1980, od té doby s přestávkami běží do dnes. Úkolem husího týmu je celoroční monitoring hus v Jižních Čechách. Činnost skupiny má ale přesah i na celonárodní i mezinárodní úroveň.


Akce Acrocephalus

Desetidenní odchytový tábor v NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně probíhá již od roku 1977, kdy s ním započal K. Pecl, nyní jen vede J. Šebestián. Na táboře se mladí zájemci učí kroužkování a poznávání ptáků, starší si vyměňují své zkušenosti s kroužkováním a výzkumem ptáků. Každoročně bývá během akce okroužkováno okolo 1 000 ptáků včetně několika vzácnějších druhů.


Odchyty na rybnících Hejtman a Koberný v Plané nad Lužnicí

V letech 1993-2010 bylo nově okroužkováno přes 15 000 exemplářů 76 druhů ptáků. Z chytaných ptáků převažují rákosinové druhy. Na základě dosavadních výsledků kroužkování lze dovodit, že ryb. Hejtman a ryb. Koberný jsou důležitými body na tahových cestách řady tažných ptáků.


Skupina pro výzkum a ochranu bahňáku (SVOB)

(pracovní skupina ČSO)

Skupina navazuje na činnost předchozí bahňákářské skupiny, která fungovala po 30 let do roku 1998. Cílem nové skupiny je praktická ochrana a výzkum bahňáků a jejich prostředí. Skupina vydává zpravodaj Vanellus, pracuje na mezinárodních i vlastních projektech.


Skupina pro výzkum chřástala polního

(pracovní skupina ČSO)

Hlavní náplní specializované skupiny při ČSO je monitoring hnízdišť chřástala, jejich ochrana (jednání s vlastníky pozemků, s úřady, návrhy územní ochrany hnízdišť), výzkum spočívá v kroužkování (studium migrace druhu), studiu ekologie a etologie druhu.


IWC - Mezinárodní sčítání vodních ptáků

V JČ se do tohoto projektu ročně zapojují přibližně dvě desítky sčitatelů, kteří posčítají na více než 80 lokalit.


RAS & CES

RAS: V jižních Čechách probíhá 6 projektů na 3 druzích ptáků: vlaštovka obecná (J. Cepák), břehule říční (P. Heneberg) a králíček obecný (Z.Valeš).

CES: Projekt CES probíhá v JČ na 4 lokalitách. Kroužkovatelé (vedoucí akcí): J. Cepák, M. Chaloupka, P. Louda, J. Šebestián


Jednotný program sčítání ptáků (JPSP) & Liniové sčítání ptáků (LSD)

Na území jižních Čech probíhá na přibližně 25 lokalitách ročně, z toho 20 v novém programu LSD a pět v původním JPSP. Dlouhodobé trendy vývoje početnosti, které díky monitoringu získáváme, jsou každoročně aktualizovány na webu jpsp.birds.cz.