Pracovní skupina pro Šumavu


Koordinátoři:

Aleš Vondrka

Jan Havlíček


Průzkumům avifauny Šumavy se v průběhu existence JOK věnovala řada jeho členů i jejich skupin. Rozsáhlejší studie společenstev rašelinišť, bezlesí, horských lesů a dalších biotopů probíhaly především v 80. a 90. letech 20. století. Cílovým druhům byla později věnována pozornost v rámci několika kol monitoringu ptačích oblastí, podrobná studie avifauny proběhla v ptačí oblasti Boletice a další dlouhodobá studie se například věnují hodnocení změn ptačích společenstev po větrných disturbancích a gradaci kůrovce.

Současná pracovní skupina JOK vznikla oficiálně v roce 2022 z podnětu několika členů JOK, kteří v rámci vlastních aktivit avifauně Šumavy doposud věnovali a společně začali v provádět inventarizační průzkumy vybraných lokalit, včetně zopakování zmíněných studií prováděných v minulosti.

Pracovní skupina funguje na dobrovolné bázi a sdružuje aktivní zájemce o terénní práci, výzkum a ochranu ptáků v pohoří a podhůří Šumavy, znalce území, typických druhů a stanovišť, kteří se zde terénním aktivitám věnovali v minulosti, a to mezi členy JOK, správou NP a CHKO Šumava, popř. akademickými pracovišti a dalšími zájemci z řad ornitologů profesionálních i amatérských. V rámci pracovní skupiny se členové dle svých možností podílejí na terénních a dalších aktivitách skupiny, jejich vzájemné koordinaci (sdílení nápadů a údajů) a popř. vzájemné výpomoci, tak aby nedocházelo ke zbytečnému tříštění sil a opakování stejných aktivit a návštěv lokalit citlivých druhů. Součástí činnosti bude i prezentace získaných údajů, propagace ornitologie, NP a CHKO Šumava, JOK a dalších zapojených institucí, upozorňování na problémy ochrany ptáků na Šumavě atd. Pracovní skupina komunikuje především elektronicky, členové se ale setkávají i při společných terénních aktivitách a dalších setkáních.

Aktuálně realizované a plánované projekty (osoba/vedoucí projektu, stav):

  1. IP rašeliniště Mrtvý luh (J. Pykal, probíhají úpravy článku)
  2. IP Boubínský prales (A. Vondrka, terénní část ukončena, příprava publikace)
  3. IP Jezerní a Chalupské slati (A. Vondrka, terénní část ukončena)
  4. Avifauna sídel Šumavy (J. Havlíček, terénní část ukončena, příprava publikace)
  5. Využití AKU mapování pro zjišťování biotopových preferencí a individuálního rozpoznávání u vybraných druhů - sluka lesní, jeřábek lesní aj. (J. Havlíček, A. Vondrka, příprava a ověřování metodiky, probíhající terénní práce, aktuálně spíše pozastaveno)
  6. Porovnání historických údajů o výskytu druhů se současným stavem (A. Vondrka, J. Havlíček, probíhá)
  7. Ornitologická bibliografie Šumavy (J. Hora, probíhá)
  8. Podrobné biotopové preference druhů obývajících lidská sídla (J. Havlíček, plán)
  9. Podrobné hodnocení biotopových preferencí druhů s rozdílnými trendy vývoje v rámci rašelinišť (kolektiv, po ukončení IP Jezerní a Chalupské slati)
  10. Reakce ptačích společenstev na disturbance způsobené bobrem evropským (J. Havlíček, A Vondrka, v roce 2022 proběhly první terénní práce)


Související články: