Proběhl první management v ptačím parku Zbudovská blata

08.01.2024

Na jednom z pozemků ČSO o rozloze jednoho hektaru a několika navazujících pozemcích o rozloze dalších cca 1,5 hektaru v ptačím parku Zbudovská blata byly provedeny první managementové úpravy. 

Luční porost přecházející do rákosin v přírodní rezervaci Mokřiny u Vomáčků v této části parku byl dlouhodobě neobhospodařovaný a zarostlý stařinou. Proto jsme se rozhodli tuto plochu revitalizovat a v terénních sníženinách prohloubit přirozenou tůň, která se zde nachází. Plocha byla v první fázi pokosena a biomasa odstraněna. Následně bychom rádi ještě během zimních měsíců provedli další úpravu nejpodmáčenější části plochy, její prohloubení a rozšíření. Cílem je, aby se zde voda držela během roku co nejdéle a vytvořili se tak atraktivnější podmínky pro mokřadní ptáky. Pokosením porostu došlo k otevření plochy, které je například nutné pro zpřístupnění plochy pro luční druhy bahňáků břehouše černoocasého a kolihu velkou, na které zde cílíme. Mokřadní a luční společenstva mají navíc tendenci bez pravidelného extenzivního udržovaní v podobě kosení nebo pastvy degradovat, zejména co se týče druhové rozmanitosti rostlin i živočichů.

Náš pozemek se nachází v ochranném pásmu již zmíněné přírodní rezervace a tvoří ucelený prvek v krajině Zbudovských blat. Popsané terénní práce byly uskutečněny z prostředků Jihočeského kraje, v rámci managementových opatření, které jsou v souladu s platným plánem péče o tuto cennou přírodní rezervaci. Této formy vzájemné spolupráce při obnově přírody si velice vážíme. I do budoucna plánujeme společně s Krajským úřadem Jihočeského kraje další opatření, která povedou ke zvýšení biologické hodnoty obou lokalit: přírodní rezervace a navazujícího ptačího parku.

Kryštof Chmel